In dit statement beschrijven wij als volgt; FRL Post B.V. gevestigd aan de Zwettestraat 31, 8912 AV te Leeuwarden (hierna ook wel: "FRL", "wij" of "ons"), welke persoonsgegevens wij van geadresseerden van poststukken (hierna: "u" en "uw persoonsgegevens") verwerken in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening: postbezorging. Dit privacy statement zal uiteenzetten hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. Dit privacy statement is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de website (zie Privacy en cookiestatement) of een sollicitatie (zie Privacy Statement Sollicitanten).

1. PERSOONSGEGEVENS

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de doelen zoals hierna uiteengezet.

Postbezorging

Het grootste deel van onze dienstverlening bestaat uit het bezorgen van post voor bedrijven.
Om een poststuk op het juiste adres te kunnen bezorgen verwerken wij uw naam, adres en FRL- code. De FRL-code is een sorteercode die aan een poststuk wordt toegekend en waaruit FRL kan aflezen hoe het poststuk moet worden gesorteerd om uiteindelijk te kunnen worden bezorgd. FRL heeft een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken op basis van artikel 6(f) AVG om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren. Indien wij deze persoonsgegevens niet kunnen verwerken, kunnen wij geen post bij u bezorgen.

Doorstuurservice

Op verzoek van een geadresseerde kan FRL post tijdelijk op een ander adres bezorgen. Hiervoor worden uw voorletters, achternaam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens van beide adressen en bankgegevens verwerkt. Wij mogen deze persoonsgegevens verwerken om de overeenkomst ter levering van de dienst die we hiervoor met u aangaan te kunnen uitvoeren op grond van artikel 6(b) AVG. Deze persoonsgegevens zijn een noodzakelijke voorwaarden voor het aangaan van deze overeenkomst. Als u deze persoonsgegevens niet verstrekt kunnen wij u de doorstuurservice niet aanbieden.

Data

FRL kan voor klanten een klantenbestand analyseren, interpreteren en aanvullen om (marketing)berichten zo gericht en efficiënt mogelijk te kunnen versturen. Deze dienstverlening bieden wij aan in samenwerking met partners. FRL verwerkt persoonsgegevens van geadresseerde voor deze dienstverlening als “verwerker” in de zin van de AVG. De klanten zijn in dit geval “verantwoordelijke”. FRL sluit middels de algemene voorwaarden of anderzijds met klanten een verwerkersovereenkomst en zal persoonsgegevens conform deze verwerkersovereenkomst verwerken.

Direct Mail

Naast postbezorging biedt FRL haar klanten ook aanvullende diensten aan, zoals de verwerking van Direct Mail waarop deze voorwaarden eveneens van toepassing zijn. FRL verwerkt persoonsgegevens van geadresseerde voor deze dienstverlening als “verwerker” in de zin van de AVG. De klanten zijn in dit geval “verantwoordelijke”. FRL sluit middels de algemene voorwaarden of anderzijds met klanten een verwerkersovereenkomst en zal persoonsgegevens conform deze verwerkersovereenkomst verwerken.

2. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij geven uw persoonsgegevens in uitzonderlijke gevallen door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) namelijk indien uw adres niet machinaal gelezen kan worden. Ook kan in het kader van storingsonderzoek toegang worden gegeven aan experts buiten de EER tot de FRL Systemen die mogelijk persoonsgegevens bevatten. We dragen zorg voor een passend beschermingsniveau door middel van de standaardvoorwaarden zoals goed gekeurd door de Europese Commissie, indien niet op andere wijze in het desbetreffende land voorzien is in een passend beschermingsniveau. U kunt verdere informatie verkrijgen via het mailadres dat onderstaand vermeld is. Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden in het kader van onze dienstverlening, zoals met postvervoerders (derden) die wij inschakelen om uw poststuk te bezorgen. Daarnaast schakelen we leveranciers in die in het kader van hun diensten aan ons mogelijk persoonsgegevens verwerken, zoals in het kader van dataopslag, onderhoud, beveiliging of andere vergelijkbare diensten (hierna: “verwerkers”). Als wij toegang verlenen tot uw persoonsgegevens, verlangen wij van derden dat zij uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en verwerken zij uw persoonsgegevens slechts ten behoeve van ons. Ten slotte behouden wij ons het recht voor uw persoonsgegevens te verstrekken wanneer dit volgt uit een wettelijke verplichting of als dit volgt uit een rechterlijk verzoek.

3. BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast verlangen wij van onze verwerkers om eveneens dergelijke passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

4. BEWAARTERMIJNEN

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor uw persoonsgegevens verzameld zijn, tenzij wettelijke bepalingen anders bepalen. We zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan tot uiterlijk 3 maanden nadat de postbezorging heeft plaatsgevonden.

5. UW RECHTEN

U heeft het recht ons te verzoeken om:

  • inzage te geven in uw persoonsgegevens,
  • deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
  • verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens te beperken; en/of
  • om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde.

Deze rechten zijn niet absoluut. FRL zal uw verzoek beoordelen conform de AVG. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dan wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren. U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYSTATEMENT

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het privacy statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

7. CONTACT

Als u naar aanleiding van dit privacy statement nog vragen heeft of een klacht wil uiten, dan horen wij dit graag. U kunt contact met onze klantenservice opnemen via:
e-mail: info@frlpost.nl
per post: FRL Post B.V., t.a.v. Klantenservice, Zwettestraat 31, 8912 AV Leeuwarden
telefonisch: +31 058 215 417

Privacy Statement Versie 01-06-2018

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies